Algemene Voorwaarden

 1. Definities
  in deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:
  1.1. Humandesignr, de onderneming gevestigd te ermelo, harderwijkerweg 252, onder kvk-nummer 90534743
  1.2. Klant: iedere (rechts)persoon die een of meerdere diensten van humandesignr afneemt.
  1.3. Partijen: humandesignr en klant.
  1.4. Opdracht: de opdracht die klant geeft aan humandesignr om een of meerdere diensten te verlenen.
  1.5. Overeenkomst: de overeenkomst (op afstand en/of van opdracht) gesloten tussen partijen.
  1.6. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst die tussen humandesignr en klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, zonder dat humandesignr en klant tegelijk fysiek bij elkaar aanwezig zijn, en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand (zoals telefoon of internet).
  1.7. Bedenktijd: de termijn waarbinnen klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
  1.8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
  1.9. Dag: kalenderdag.
  1.10. Duurzame gegevensdrager: ieder hulpmiddel dat klant of humandesignr in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is aangepast aan het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die een ongewijzigde weergave van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. Voorbeelden: papier, usb-sticks, cd-roms, dvds, geheugenkaarten, harde schijven van computers, en e-mails.

2. Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen humandesignr en klant. Ook zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op de fase voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst en op eventuele aanvullende of nieuwe overeenkomsten.
2.2. Deze algemene voorwaarden worden op zon manier aan klant ter beschikking gesteld dat deze door klant op eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
2.3. Wanneer hetgeen vermeld in artikel 2.2 niet mogelijk is, dan zal humandesignr voordat de overeenkomst wordt gesloten, bekend maken waar deze voorwaarden (digitaal) geraadpleegd kunnen worden en dat zij op verzoek digitaal of andere wijze zullen worden verstuurd.
2.4. Partijen kunnen afwijken van deze algemene voorwaarden, als zij dat uitdrukkelijk overeengekomen zijn, en dit niet in strijd is met het recht.
2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2.6. De toepasselijkheid van artikel 7:409 lid 2 bw is expliciet uitgesloten.

3. Aanbod & offertes
3.1. Het aanbod of een offerte bevat een duidelijke, volledige en begrijpelijke omschrijving van de aangeboden producten of diensten.
3.2. Duidelijke vergissingen of fouten in het aanbod of een offerte binden humandesignr niet.
3.3. Een aanbod of offerte is maximaal 14 dagen geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of in de offerte staat vermeld of anders voortvloeit uit de aard van het product of de dienst.
3.4. Als klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

4. Totstandkoming van de overeenkomst
4.1. Een overeenkomst komt tot stand zodra klant het aanbod heeft aanvaard en klant heeft voldaan aan de gestelde voorwaarden.
4.2. Overeenkomsten worden zo spoedig mogelijk door humandesignr bevestigd.
4.3. Zolang de ontvangst van de aanvaarding niet is bevestigd, dan mag klant de overeenkomst ontbinden.
4.4. Het is na totstandkoming van de overeenkomst niet mogelijk de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.


5. Prijzen
5.1. Alle prijzen die humandesignr hanteert zijn in euros en inclusief btw.
5.2. Alle prijzen die humandesignr hanteert die op haar website staan vermeld of die op een andere manier kenbaar zijn gemaakt, kan humandesignr ten allen tijde wijzigen, mits de overeenkomst niet al gesloten is.
5.3. Humandesignr mag na totstandkoming van de overeenkomst haar prijzen verhogen als gevolg van wettelijke regelingen.

6. Betaling
6.1. Betaling verloopt per direct of achteraf na bestelling in de webshop, of moet in geval de betaling per factuur verloopt, binnen 14 dagen na factuurdatum worden voldaan. Uitzondering is als er iets anders is overeengekomen.
6.2. De vergoeding die humandesignr aan klant vraagt voor het gebruik van een bepaald betaalmiddel bedraagt ten hoogste de kosten van het gebruik daarvan voor humandesignr.
6.4. Indien klant niet aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt hij tweemaal door humandesignr in de gelegenheid gesteld binnen een termijn van 14 dagen aan zijn betalingsverplichting te voldoen. Indien betaling uitblijft na deze betalingsherinneringen, dan is klant de wettelijke rente verschuldigd en dan mag humandesignr de door haar gemaakte buitengerechtelijke kosten in rekening brengen.
6.5. Indien klant niet aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet en klant heeft toegang tot een digitale omgeving, dan is humandesignr gerechtigd de toegang tot deze digitale omgeving te ontzeggen totdat klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
6.6. In geval van liquidatie, faillissement, wettelijke schuldsanering of surseance van betaling van klant zijn de verplichtingen van klant jegens humandesignr onmiddellijk opeisbaar en mag humandesignr haar werkzaamheden opschorten of beeindigen.


7. Levering van producten
7.1. Humandesignr levert fysieke producten binnen de levertermijn vermeld in de webshop. Digitale producten worden geleverd zodra klant de betaling heeft voldaan.
7.2. Voldoet humandesignr niet aan de levertermijn, dan dient klant humandesignr een redelijke levertermijn te geven waarin alsnog geleverd kan worden. Voldoet humandesignr niet aan deze gestelde redelijke levertermijn, dan is klant gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
7.3. Als plaats van levering van fysieke producten geldt het adres dat klant aan humandesignr kenbaar heeft gemaakt.
7.4. Klant is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste plaats van levering.


8. Uitvoering van opdrachten
8.1. Humandesignr voert een opdracht uit met de zorgvuldigheid en deskundigheid die onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar mag worden verwacht.
8.2. Humandesignr heeft een inspanningsverplichting, en geen resultaatsverplichting.
8.3. Klant zorgt ervoor dat hij alle relevante informatie waarvan klant begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen dat die benodigd zijn voor correcte uitvoering van de opdracht, tijdig, in gewenste vorm en wijze levert aan humandesignr.
8.4. Stelt klant de gevraagde informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk beschikbaar, en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan mag humandesignr haar werkzaamheden opschorten.
8.5. Kosten die opgelopen worden doordat gevraagde informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk worden geleverd, zijn voor klant.
8.6. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Humandesignr kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade doordat zij van door klant gegeven onjuiste, onvolledige of onbetrouwbare informatie is uitgegaan.
8.7. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van de sessies, readings of workshops.


9. Readings/sessies
9.1. Readings/sessies vinden online plaats, tenzij anders overeengekomen.
9.2. Readings/sessies mogen door klant worden opgenomen voor eigen gebruik. Het is echter niet toegestaan de opnames te delen met derden.
9.3. Readings/sessies moeten binnen 3 maanden na betaling ingepland worden. Klant heeft geen recht op restitutie als de sessie/reading niet binnen 3 maanden na aankoop is ingepland.
9.4. Schriftelijke rapporten worden verkregen via een downloadlink van wetransfer. Indien de downloadlink verlopen is en klant de schriftelijke reading niet heeft gedownload, dan kan klant binnen 3 maanden kosteloos nogmaals de schriftelijke reading opvragen. Na 3 maanden mag humandesignr hier een additionele 15, - incl btw voor rekenen.


10. Cadeaubonnen
10.1. Cadeaubonnen zijn twee jaar geldig.
10.2. Cadeaubonnen zijn gekoppeld aan een product en kunnen eenmalig gebruikt worden.
10.3. Cadeaubonnen kunnen alleen met terugwerkende kracht gebruikt worden indien klant dit binnen 24 uur na de bestelling kenbaar maakt bij humandesignr.

11. Derden
11.1. Humandesignr mag na overleg met klant de uitvoering van een opdracht uitbesteden aan derden.
11.2. Humandesignr is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden.
11.3. Humandesignr is niet aansprakelijk voor de inhoud van workshops gegevens door derden.


12. Herroepingsrecht
12.1. Klant is gerechtigd de overeenkomst binnen een bedenktijd van 14 dagen te herroepen.
12.2. Wat betreft diensten, gaat de bedenktijd in op de dag dat de overeenkomst wordt gesloten.
12.3. Wat betreft producten, gaat de bedenktijd in op de dag waarop klant, of een door klant aangewezen derde die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen. Wanneer klant meerdere producten heeft besteld, gaat de bedenktijd in op de dag waarop klant of een door klant aangewezen derde die niet de vervoerder is, het laatste product heeft ontvangen.
12.4. Wanneer klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dan meldt hij dit zowel schriftelijk als per email aan humandesignr.
12.5. Humandesignr stuurt na melding van herroeping klant zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging.
12.6. Humandesignr vergoedt alle betalingen door klant gedaan, met inbegrip van leveringskosten, binnen 14 dagen vanaf de dag dat klant de herroeping meldt.
12.7. Humandesignr maakt voor betalingen bedoeld in artikel 13.6 gebruik van hetzelfde betaalmiddel als door klant is gebruikt, tenzij klant uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd en de klant hierdoor geen kosten heeft.
12.8. Humandesignr is bij terugbetaling zoals genoemd in artikel 13.6 niet verplicht bijkomende kosten te betalen indien klant uitdrukkelijk voor een andere wijze van de door humandesignr aangeboden minst kostbare wijze van terugbetaling en/of standaardlevering heeft gekozen.
12.9. Klant zendt zo snel mogelijk het product of de producten terug, in ieder geval binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de herroeping.
12.10. Klant dient in geval van herroeping zelf de kosten van retour te betalen.
12.11. Klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door humandesignr verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
12.12. Het risico en de bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij klant.
12.13. Klant ziet bij de koop van een digitaal product/digitale omgeving, bij akkoord van deze algemene voorwaarden, af van het herroepingsrecht.
12.14. Klant heeft geen herroepingsrecht in geval hij een dienst afneemt van humandesignr, de nakoming daarvan al heeft plaatsgevonden, de uitvoering van de dienst is begonnen en klant verklaard heeft afstand te doen van zijn herroepingsrecht zodra humandesignr zou aanvangen met nakoming van de overeenkomst.
12.15. Klant heeft geen herroepingsrecht indien het aanbod volledig bestaat uit digitale inhoud die niet op een materiele drager is geleverd, en voor zover de nakoming van de overeenkomst is begonnen met uitdrukkelijke toestemming van klant, en klant heeft verklaard dat hij afstand doet van zijn herroepingsrecht.
12.16. Klant heeft geen herroepingsrecht indien een product op maat is gemaakt.


13. Verplichtingen van klant tijdens de bedenktijd bij fysieke producten
13.1. Klant zal tijdens de bedenktijd zorgvuldig omgaan met het fysieke product en de verpakking. Klant mag het fysieke product slechts uitpakken of gebruiken op zon manier die nodig is om de aard, kenmerken en de werking van het product vast te stellen.
13.2. Klant is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het fysieke product die verder gaat dan genoemd in artikel 13.1.


14. Geheimhouding
14.1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt in elk geval als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie, zoals onder meer, maar niet beperkt tot inloggegevens.
14.2. Geheimhouding geldt niet indien de betreffende informatie reeds openbaar of algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de overeenkomst aan elkaar bekend gemaakt is en/of op andere wijze is verkregen.
14.3. Geheimhouding geldt niet voor zover er een wettelijke informatieplicht is opgelegd aan humandesignr. Humandesignr is in dit geval geen schadevergoeding verschuldigd aan klant, noch kan klant de overeenkomst ontbinden.


15. Verzetten van afspraken / no show
15.1. Klant kan een afspraak kosteloos verzetten tot 24 uur van tevoren.
15.2. Wanneer klant de afspraak verzet binnen 24 uur voor de afspraak, dan is humandesignr genoodzaakt 25% van het totaalbedrag in rekening te brengen.
15.3. In geval een afspraak wordt verzet door klant, dan dient deze afspraak verzet te worden binnen 3 maanden na de originele afspraak, tenzij anders overeengekomen.
15.4. Indien klant niet op een afspraak verschijnt (no show) en de afspraak niet heeft verzet conform dit artikel, dan heeft klant geen recht op restitutie.


16. Beeindiging van de overeenkomst
16.1. Partijen mogen de overeenkomst door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, tussentijds beeindigen.
16.2. Zowel humandesignr als klant mag de overeenkomst ontbinden wanneer de andere partij tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. De tekortschietende partij dient eerst in gebreke gesteld te worden en een redelijke termijn gegeven te worden om na te komen.
16.3. Na de ontbinding of opzegging van de overeenkomst ziet klant af van het gebruik van een digitale omgeving. Daaronder wordt ook verstaan dat klant afziet van het gebruik van een digitale omgeving wanneer hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht.


17. Overmacht
17.1. Humandesignr is niet gehouden haar verplichtingen uit de overeenkomst na te komen indien nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk is geworden door overmacht.
17.2. Onder overmacht wordt verstaan elke niet-toerekenbare onmogelijkheid om de verplichtingen van de overeenkomst na te komen, zoals onder andere, maar niet uitsluitend: brand, ongevallen, computerstoringen, softwarestoringen, ziekte, overheidsmaatregelen, epidemieen, en pandemieen.
17.3. Klant wordt zo spoedig mogelijk door humandesignr op de hoogte gesteld van de overmachtsituatie.
17.4. In geval van overmacht, zoekt humandesignr samen met klant een passende oplossing om de overeenkomst alsnog na te komen.
17.5. In geval van overmacht is humandesignr niet tot vergoeding van schade gehouden.
17.6. Wanneer klant een fysieke afspraak wil verzetten of annuleren vanwege een pandemie of epidemie, maar overheidsmaatregelen de voortzetting van de overeenkomst, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, dan is humandesignr gerechtigd de kosten die samengaan met de verzetting of annulering in rekening te brengen. Het in rekening brengen van de kosten voor annulering mag alleen zolang het herroepingsrecht niet (meer) geldt.


18. Intellectueel eigendomsrecht
18.1. Humandesignr behoudt zich, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van het intellectueel eigendomsrecht.
18.2. Het is klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van humandesignr de door humandesignr gemaakte en door het intellectueel eigendomsrecht beschermde werken te verveelvoudigen, openbaar te maken of op een andere manier ter kennis van derden te brengen, tenzij anders overeengekomen of anders voortvloeit uit de aard van de overeenkomst.


19. Aansprakelijkheid
19.1. Humandesignr is alleen aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit een overeenkomst, en wanneer deze schade aan humandesignr is toe te rekenen.
19.2. Humandesignr is niet aansprakelijk voor schade doordat zij van door klant gegeven onjuiste, onvolledige of onbetrouwbare informatie is uitgegaan.
19.3. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van een jaar vanaf het moment dat de overeenkomst door voltooiing, opzegging of ontbinding is geeindigd.

20. Overige bepalingen
20.1. Op de rechtsverhouding tussen humandesignr en klant is het nederlands recht van toepassing.
20.2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.
20.3. Humandesignr is op ieder moment bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden, welke in werking treden op het aangekondigde tijdstip. Humandesignr zendt de gewijzigde voorwaarden tijdig toe aan klant.
20.4. Is geen tijdstip van inwerkingtreding medegedeeld aan klant, dan treden de wijzigingen jegens klant in werking wanneer hem de wijziging is medegedeeld.
20.5. Bij nietigheid of vernietigbaarheid van een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, zullen de overige bepalingen van kracht blijven.
20.6. In het geval van nietigheid of vernietigbaarheid van een bepaling, zullen partijen in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

21. The owner of this website does not dispense medical advise or prescribe the use of any technique as a form of treatment for physical, emotional, or medical problems without the advice of a physician, either directly or indirectly. The intent of the owner is only to offer information of a general nature to help you in your quest for emotional, spiritual or general overall well-being. In the event you use any of the information on this website for yourself, which is your constitutional right, the owner assumes no responsibility for your actions. © 2023HUMANDESIGNR | All Rights Reserved

Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg.